Zaloguj
Zacznij teraz

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwca, 2020

Naciskając przycisk „Akceptuję“ zgadzasz się, że przeczytałeś, zrozumiałeś oraz akceptujesz zasady oraz warunki korzystania.

Wprowadzenie

Poniższe zasady oraz warunki (“Warunki”) stanowią prawną umowę pomiędzy użytkownikiem (“Użytkownik”) a SumUp Payments Limited (“SumUp”, “my”, “nasz”, “nas”), która reguluje korzystanie z naszych usług płatności oraz innych usług, naszej mobilnej aplikacji („Aplikacja”) i każdej dostępnej wersji czytników do akceptacji kart („Czytnik Kart”) (razem, „Usługami”) SumUp z siedzibą na 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, Wielka Brytania jest pełnoprawną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 07836562. SumUp jest w pełni prawną instytucją płatniczą regulowaną przez Angielski Urząd Nadzoru Finansowego.

Niniejsza umowa została podzielona na trzy części: część pierwsza opisuje wszystkie warunki regulujące korzystanie z Usług. Część druga opisuje szczegółowo warunki przetwarzania płatności naszej Usługi. Część trzecia zawiera dodatkowe pojęcia określające stosunki prawne między SumUp a Użytkownikiem.

W celu korzystania z Usług SumUp należy w pełni zaakceptować warunki razem z naszą Polityką Prywatności (“Polityka Prywatności”). Po akceptacji niniejszych Warunków Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz akceptuje Politykę Prywatności. CZĘŚĆ PIERWSZA – Usługi

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Usługi SumUp pozwalają na przyjmowanie transakcji kartami płatniczymi (“Transakcja”) od klientów (“Posiadaczy”) przy wykorzystaniu kompatybilnego urządzenia mobilnego, naszej Aplikacji oraz Czytnika Kart (na Czytniku Kart nie będzie potrzeby ręcznego wprowadzania danych).

Aktualna lista kompatybilnych urządzeń mobilnych i akceptowanych kart znajduje się na stronie internetowej SumUp.

1.2. Użytkownik może korzystać z usług SumUp za pośrednictwem Czytnika Kart dostarczonego przez SumUp lub ręcznego wprowadzenia danych kart płatniczych na urządzeniu mobilnym Posiadacza. Przy akceptacji transakcji z wykorzystaniem jednego z naszych Czytników Kart, będzie on używany do przetwarzania i autoryzacji transakcji.

1.3 W szczególnym przypadku udostępnimy Państwu usługi płatnicze umożliwiające dokonywanie płatności drogą elektroniczną poprzez inne aplikacje ( „Aplikacje Partnerskie“), np. poprzez aplikacje mobilne albo stronę internetową, które to zostaną uregulowane przez Partnera („Partner“) w ramach osobnej umowy między Państwem a Partnerem. Jeżeli akceptujecie Państwo tylko płatności dokonywane drogą elektroniczną, zawarte w tej umowie ustalenia dotyczące terminali płatniczych i procedur przyjmowania płatności w obecności posiadacza karty, nie mają tu zastosowania.

Jesteśmy jedynie odpowiedzialni za dokonane usługi płatnicze jako część aplikacji partnerskiej. Nie jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonalność aplikacji partnerskiej albo innych usług udostępnionych przez Partnera w odniesieniu do Państwa lub posiadaczy kart.

O ile zostanie to ustalone między Państwem a Partnerem, możemy pobierać dla Partnera dodatkowe opłaty do pobieranych przez nas opłat transakcyjnych tak, aby ściągać płatności, które Państwo jesteście winni Partnerowi w ramach istniejącej umowy („Opłata Partnerska“).

1.4. Wszystkie środki pochodzące z transakcji wykonanych przez Użytkownika będą zaksięgowane przez SumUp, a następnie wypłacone na konto bankowe Użytkownika na warunkach zawartych w regulaminie („Wypłata”). Przed każdą Wypłatą, SumUp będzie odliczać obowiązującą Prowizję („Prowizja”). W przypadku wybrania Planu Taryfowego („Plan Taryfowy”), Użytkownik będzie zobowiązany do uregulowania cyklicznych opłat wynikających z danego Planu. Aktualna wysokość Prowizji oraz Plany Taryfowe znajdują się na stronie internetowej. 1.4.1. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez SumUp prowizji w różnej wysokości w zależności od rodzaju użytej karty płatniczej zgodnie z Planem Taryfowym.

1.4.2. Użytkownik ma zapewniony dostęp do bieżących wyciągów z konta. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza, że SumUp może gromadzić informacje o prowizji według marki, aplikacji, kategorii instrumentu płatniczego oraz stawek opłat interchange mających zastosowanie do danej transakcji. SumUp udostępnia Użytkownikowi zgromadzone informacje okresowo, co najmniej raz w miesiącu i w uzgodniony sposób umożliwiający odbiorcom przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.

1.5. Zobowiązania SumUp wynikające z niniejszych Warunków są ograniczone do zapewnienia dostępu do Konta Klienta oraz Usług. SumUp będzie wykorzystywać wszystkie możliwe środki, aby zapewnić Użytkownikowi Usługę całodobowo, siedem dni w tygodniu, przez cały rok. W uzasadnionych sytuacjach SumUp może zawiesić świadczenie Usług lub je ograniczyć w celu przeprowadzenia prac technicznych lub gdy nakazuje tego prawo, kiedy Użytkownik nie spełni któryś z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków albo jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez Użytkownika.

1.6. SumUp daje możliwość śledzenia oraz analizy historii dokonanych Transakcji.

1.7. W dowolnym momencie SumUp może zaktualizować lub zmodyfikować świadczone Usługi ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.

1.8. SumUp zastrzega sobie prawo do wyznaczenia osób trzecich do realizacji niektórych lub wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. Konto SumUp

2.1. Aby móc korzystać z Usług SumUp Użytkownik musi zarejestrować i zalogować się na Koncie Klienta SumUp („Konto”). Rejestrując się potwierdza, że wszystkie informacje przekazywane o Sobie i/lub Swojej firmie są ważne w momencie akceptacji tychże Warunków. Po pomyślnej rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia Konta Użytkownika.

2.2. Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto, chyba że SumUp zaakceptuje otwarcie dodatkowych kont lub subkont. Wszystkie dane dotyczące konta Użytkownika muszą być aktualne i prawdziwe.

2.3. Po zarejestrowaniu oraz zaakceptowaniu Warunków korzystania z naszych usług, SumUp może według własnego uznania zweryfikować zdolność kredytową Użytkownika oraz poprosić go o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli wynikających z regulacji o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W celu uzyskania wszelkich potrzebnych dokumentów oraz przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji Użytkownik musi wspierać SumUp w niezbędnych do tego czynnościach.

2.4. Decyzja czy tożsamość Użytkownika została prawidłowo zweryfikowana zgodnie z punktem 2.3 jest wyłącznie oceną SumUp. Do czasu pozytywnej identyfikacji i weryfikacji Użytkownika przez SumUp, niniejsze Warunki stanowią przedwstępne porozumienie, w pełni wiążące Użytkownika. SumUp zastrzega sobie prawo do nierozpoczęcia oraz wstrzymania świadczenia Usług na podstawie niniejszych Warunków w dowolnym czasie trwania świadczenia Usług.

2.5. Konto Użytkownika zostanie zarejestrowane na jednym z serwerów SumUp. SumUp będzie przechowywać kwotę równą wszelkim kwotom należnym Użytkownikowi przez SumUp, oddzielnie od własnych środków SumUp, ale razem ze środkami należnymi innym Użytkownikom na odrębnym rachunku bankowym, zgodnie z obowiązującym prawem.

2.6. W przypadku braku aktywności Konta Użytkownika przez dwa (2) następujące lata, SumUp będzie mieć prawo do wysłania powiadomienia na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie odpowie na powiadomienie w przeciągu 30 (trzydziestu) dni, iż chce zachować Konto - zostanie ono zamknięte. Środki Użytkownika będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jeżeli będzie to dopuszczalne, przepadną na poczet SumUp.

3. Ograniczenia w Korzystaniu z Usług

3.1. Aby móc korzystać z Usług SumUp, Użytkownik potrzebuje kompatybilne urządzenie mobilne (z wyjątkiem Terminala 3G) oraz połączenie internetowe dostarczone przez stronę trzecią. Strony trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z urządzenia mobilnego i/lub połączenia z Internetem. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie tego rodzaju opłat w celu dostępu do usług.

3.2. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną lub prawną działającą jedynie w imieniu własnej działalności gospodarczej lub zawodowej, a w chwili akceptowania niniejszych Warunków jest upoważniony do prowadzenia działalności w jednym lub wielu krajach obsługiwanych przez SumUp („Terytoria”). SumUp będzie aktualizować listę Terytoriów na stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone osiemnaście (18) lub więcej lat, aby móc korzystać z Usług SumUp. SumUp może w każdym momencie zażądać potwierdzenia pełnoletności Użytkownika.

3.3. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się również z regułami sieciowymi („Regulamin Sieci”) określonymi przez organizacje kart kredytowych: Visa, Mastercard, American Express i inne (razem „Systemy Kart”). Regulaminy Sieci mogą wymagać, aby niektórzy Użytkownicy SumUp nawiązali stosunek umowny z jednym z banków rozliczeniowych SumUp lub Systemów Kart w zależności od wysokości obrotu Transakcji. Powiadomimy o tym takiego Użytkownika i dostarczymy mu odrębną umowę. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszymi Warunkami a umową z bankiem rozliczeniowym, pierwszeństwo w rozstrzygnięciu tego konfliktu będzie miała odrębna umowa z bankiem rozliczeniowym.

3.4. Bez wyraźnej uprzedniej zgody SumUp, Użytkownik nie jest uprawniony do przyjęcia Transakcji za towary i/lub usługi, które (i) nie są związane z działalnością Użytkownika lub są przeprowadzane na zlecenie osób trzecich, (ii) nie są normalnie prowadzone w ramach deklarowanej działalności Użytkownika, jak również przyjmowania spłat kredytu udzielonego wcześniej lub wpłaty gotówkowej dokonanej wcześniej przez Użytkownika dla Posiadacza karty, (iii) które mają charakter lub połączenie z nielegalnymi treściami, treściami które podlegają ochronie nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub instrukcje do wytwarzania broni lub materiałów wybuchowych; (iv) są związane z legalnym lub nielegalnym hazardem na podstawie obowiązujących przepisów, (v) są związane ze sklepami erotycznymi i rynkiem pornograficznym (z wykluczeniem prasy dla dorosłych); (vi) są bronią, nielegalnymi lekami lub produktami; (vii) są alkoholem i tytoniem jeżeli są to jedyne produkty sprzedawane przez Użytkownika; (viii) mają możliwość utracenia reputacji SumUp lub Systemu Kart, (ix) są zakazane na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Użytkownika, do Posiadacza karty lub do któregokolwiek z produktów lub usług w jakikolwiek sposób niezgodnych z prawem. SumUp będzie decydować według własnego uznania czy korzystanie z Usług przez Użytkownika ma związek z którymś z wyżej wymienionych punktów, a zatem nie jest zgodne z Warunkami. SumUp zastrzega sobie możliwość dodania kategorii zabronionych transakcji lub działalności poprzez dodanie ich do niniejszych Warunków lub poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej SumUp.

3.5. Jeżeli Użytkownik rozliczy lub będzie próbował rozliczyć jakiekolwiek Transakcje, które SumUp uzna za naruszające Warunki niniejszego regulaminu lub przepisów prawa i/lub narazi SumUp, innych użytkowników Usług lub pośredników SumUp na szkody (dotyczy to wszelkich nadużyć, narażenie reputacji marki lub przestępstwa), SumUp zastrzega sobie prawo do nieautoryzowania, zawieszenia lub cofnięcia Transakcji i/lub do zamknięcia lub zawieszenia Konta i/lub do zgłoszenia transakcji do właściwego organu ścigania i/lub do żądania odszkodowania od Użytkownika i/lub do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 200 EUR w przypadku zastosowania jednego z powyższych.

4. Terminal i Oprogramowanie

4.1. Użytkownik może kupić, wydzierżawić lub wypożyczyć Czytniki Kart SumUp po cenie nabycia lub według warunków dzierżawy, określonych przez SumUp oraz opublikowanych na stronie internetowej. Oddzielne warunki mogą dotyczyć zakupu.

4.2. Użytkownik może używać tylko jednego Czytnika Kart do Swojego Konta. Na jego życzenie możemy dostarczyć więcej Czytników Kart do dodatkowych Kont lub Subkont.

4.3. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, wynajmować, licencjonować lub przekazywać praw cesji Czytnika Kart osobom trzecim ani umożliwiać korzystanie z Czytnika Kart osobom trzecim. Nie ma również prawa modyfikować oprogramowania oraz samego Czytnika Kart w żaden sposób. Nie wolno korzystać z Terminala do celów innych niż akceptowanie Transakcji.

4.4. Z wyjątkiem zakupionych Czytników Kart, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Czytnik Kart na prośbę SumUp albo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków, lub w celu wymiany Czytnika Kart na nowy. W przypadku, gdy to Użytkownik wypowie niniejsze Warunki, powinien zwrócić Terminal na własny koszt.

4.5. Użytkownik powinien zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje Aplikacji, aby móc dalej korzystać z świadczonych przez SumUp Usług.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1. Na podstawie niniejszych Warunków, płatności mogą być przetwarzane tylko poprzez używanie Czytników Kart, które są zapewnione przez nas.

5.2. Użytkownik nie powinien przyjmować żadnych Transakcji kartami płatniczymi, które nie zawierają wszystkich elementów typowych dla tego typu kart, gdy karta płatnicza wydaje się być sfałszowana, uszkodzona lub straciła ważność.

5.3. Bez naszej zgody Użytkownik nie może ustalać minimalnej kwoty Transakcji powyżej 1 PLN. Ponadto, zobowiązuje się zapewnić co najmniej takie same Warunki Posiadaczom płacącym kartami, jak klientom płacącym gotówką za swoje produkty i/lub usługi oraz nie będzie pobierać od Posiadaczy Kart dodatkowych opłat lub prowizji za płacenie kartą.

5.4. Użytkownik musi kontrolować swoje Konto, historię Transakcji oraz zobowiązuje się zwracać Posiadaczom kart wszelkie środki, które otrzymał w wyniku błędu lub nadmiaru środków, gdzie kwota Transakcji była błędna.

5.5. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić SumUp o wszelkich zmianach w danych, które podawał w chwili akceptacji niniejszych Warunków, w tym: zmiany w rodzaju działalności firmy, zmiany w zakresie oferowanych grup produktów, sprzedaży lub dzierżawy swojej firmy lub zmianie właściciela, wszelkich zmian formy prawnej lub nazwy firmy, zmiany swojego adresu lub rachunku bankowego, istotnej niekorzystnej zmianie kondycji finansowej swojej działalności i zmiany w informacjach, które zostały dostarczone zgodnie z prawem o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5.6. Użytkownik zobowiązuje się do wystawienia wszelkich materiałów reklamowych, które otrzymał od SumUp w widocznym miejscu na terenie swojej działalności. Takie materiały mogą zawierać naklejki na witrynę sklepową lub szybę samochodową z logiem SumUp i/lub ze schematem logotypów kart płatniczych, znakami lub ulotkami wymaganymi przez Systemy Kart, prawo lub SumUp.

5.7. Użytkownik będzie zapewniał Posiadaczom Kart papierowe potwierdzenie Transakcji jeżeli jest to wymagane przez prawo lub System Kart. Dodatkowo, ale nie zamiast papierowego potwierdzenia Transakcji jeżeli wymaga tego prawo, może przesłać Posiadaczom kart potwierdzenie Transakcji poprzez e-mail lub wiadomość SMS.

5.8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie danych do logowania na swoje Konto z dala od innych osób, że nie pozwoli żadnej innej osobie używającej Czytnika Kart manipulować wprowadzaniem danych i że nie pozwoli na nieautoryzowane użycia Konta, Czytnika Kart lub innych poufnych informacji związanych z korzystaniem z Usług. Jeżeli podejrzewa lub wie, że jego Konto zostało wykorzystane bez zezwolenia, musi niezwłocznie powiadomić SumUp i/lub zmienić swoje hasło logowania na stronie internetowej SumUp. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu danych Użytkownika po otrzymaniu takiego zawiadomienia.

5.9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) w czasie trwania Warunków („Zgodność PCI”). W szczególności, należy stosować się do tych przepisów w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania i przekazywania danych z kart płatniczych. Więcej informacji o PCI-DSS jest dostępnych na stronie internetowej Rady PCI.

5.10. Użytkownik musi uważnie sprawdzać wszystkie wyciągi (np. faktury lub oświadczenia rozliczeniowe) dostarczone przez SumUp jak i zwroty, obciążenia zwrotne lub jakiekolwiek inne transakcje wypłacane lub pobierane z jego konta bankowego lub Posiadacza karty. Wszelkie uwagi musi zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwudziestu pięciu (25) dni roboczych („Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i innych dni świątecznych w Polsce) od otrzymania stosownego wyciągu lub daty zapłaty. Brak sprzeciwu w tym terminie uważa się za zgodę. SumUp zastrzega sobie prawo do ponownego wystawienia skorygowanego wyciągu lub skorygowania jakichkolwiek płatności po upływie tego terminu. Z pominięciem przypadków wymaganych przez prawo, wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich Transakcji oraz danych związanych z Kontem i korzystaniem z Usługi.

6. Usługi dodatkowe

6.1. SumUp może świadczyć Użytkownikowi dodatkowe usługi biznesowe, które stanowią uzupełnienie Usług wymienionych powyżej („Usługi dodatkowe”). Usługi dodatkowe mogą być świadczone przez dowolną spółkę z naszej grupy, w tym przez spółki zależne. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usług dodatkowych, jego prawa i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mogą ulec zmianie.

CZĘŚĆ DRUGA – Przetwarzanie płatności

7. Fundusze

7.1. Dla celów niniejszych Warunków, Użytkownik upoważnia Nas i każdą inną instytucję finansową, z którą pracujemy do posiadania, otrzymywania oraz wypłaty środków jak określono w sekcji 1.3 w jego imieniu. Powyższe upoważnienie pozostanie ważne i będzie obowiązywało do momentu zamknięcia Konta lub zakończenia współpracy. Wypłaty środków na konto bankowe Użytkownika są realizowane, przynajmniej w części, przez niezależne instytucje finansowe (np. Banki, gdzie Użytkownik i SumUp posiada konta bankowe) i SumUp nie jest odpowiedzialny za ostateczne przyznanie środków na konto bankowe Użytkownika po ich wypłacie do banku, w którym Użytkownik posiada konto.

7.2. Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych odsetek lub innych dochodów od środków trzymanych na swoim Koncie. Użytkownik nieodwołalnie przepisuje SumUp wszelkie prawa oraz odsetki urzędowe od wszystkich odsetek i/lub innych dochodów, które mogą przypaść lub mogą być przypisane do środków na Koncie.

7.3. W przypadku, gdy Transakcje, w których Posiadacz karty wprowadza ręcznie dane do naszej Aplikacji lub urządzenia mobilnego Posiadacza na łączną kwotę przekraczają nasz próg w ciągu ostatnich siedmiu dni, SumUp może wstrzymać kwotę przekraczającą ten próg do 30 (trzydziestu) dni przed przelaniem środków na konto bankowe Użytkownika. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zachodzi prawdopodobieństwo przekroczenia wyżej wymienionego progu, Użytkownik może skontaktować się z SumUp, aby poprosić o przyspieszenie Wypłaty tych przewidzianych środków. SumUp na podstawie wielu czynników rozważy prośbę czy środki te kwalifikują się do takiej przyspieszonej Wypłaty. Wysokość progu dla wprowadzanych manualnie transakcji można znaleźć w sekcji opłat na stronie internetowej.

7.4. SumUp nie będzie wykonywać żadnych Wypłat środków z tytułu transakcji, których nie otrzymał jeszcze od wyznaczonych instytucji finansowych.

7.5. SumUp ma prawo do prowadzenia dochodzenia lub rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących Konta Użytkownika, a w rezultacie może ograniczyć dostęp do środków Użytkownika na czas rozstrzygnięcia dochodzenia lub sporu. SumUp może również ograniczyć dostęp do środków Użytkownika za sprawą wymogów prawnych lub postanowień sądowych.

8. Rezerwa

8.1. W celu zabezpieczenia wykonania swoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszych Warunków, SumUp ma prawo na tymczasowe wstrzymanie wypłat w każdej chwili w celu zgromadzenia rezerwy („Rezerwa”). SumUp może utrzymywać Rezerwę opierającą się na profilu ryzyka według własnego uznania przez cały okres korzystania z Usług przez Użytkownika.

8.2. Niezależnie od sekcji 7., Rezerwa może również służyć jako zabezpieczenie na korzyść SumUp i SumUp ma prawo do korzystania oraz wypłacania wszelkich środków, które Użytkownik jest winien na mocy niniejszych Warunków, w tym wszelkie ujemne salda Konta, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownika w każdym przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

8.3. Jeżeli kwota, którą Użytkownik jest winien SumUp przekracza kwotę Rezerwy, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni do uregulowania należnej kwoty. Niniejszym, Użytkownik upoważnia SumUp do pobrania wszelkich należnych kwot, w tym kosztów oraz opłat związanych z pobraniem tej kwoty z konta bankowego, na które Użytkownik otrzymuje wypłaty i/lub ze swojej karty kredytowej, konta bankowego, przez które zapłacił za którykolwiek z Czytników Kart lub potrącenia kwoty od środków należnych Użytkownikowi. Brak pełnej spłaty kwoty jaką Użytkownik jest winien SumUp jest poważnym naruszeniem niniejszych Warunków. Użytkownik poniesie wszelkie koszta związane z pobraniem tej kwoty, w tym opłat sądowych, kosztów postępowania, opłat komorniczych oraz wszelkich występujących odsetek.

9. Obciążenie Zwrotne

9.1. Kwota Transakcji może obciążyć Konto Użytkownika zwrotnie jeśli Transakcja będzie kwestionowana z jakiegokolwiek powodu przez System Kart, bank rozliczeniowy, Posiadacza karty lub którąkolwiek z wyznaczonych przez SumUp instytucji finansowych, jeśli nie została zautoryzowana lub gdy SumUp ma jakiekolwiek wątpliwości, że transakcja była nieautoryzowana, jest niezgodna z prawem, podejrzana lub narusza niniejsze Warunki („Obciążenie Zwrotne”).

9.2. Użytkownik na własny koszt będzie służył SumUp pomocą w celu zbadania którejkolwiek przeprowadzonej przez niego Transakcji realizowanej za pośrednictwem Usługi i przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie się do tego w odpowiednim terminie oraz niezapewnienie SumUp niezbędnej dokumentacji nie później niż w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zapytania, może prowadzić do nieodwracalnego Obciążenia Zwrotnego. SumUp zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zbadanie i/lub pośredniczenie w jakichkolwiek Obciążeniach Zwrotnych; wszelkie opłaty będą podane na stronie internetowej.

9.3. Jeżeli spór w Obciążeniu Zwrotnym nie został rozwiązany przez bank wystawcy lub System Kart na korzyść Użytkownika lub jeżeli Użytkownik nie zdecyduje się na zakwestionowanie Obciążenia Zwrotnego, SumUp zastrzega sobie prawo do pobrania pierwotnej kwoty Transakcji wraz z Prowizją i zwróceniu całej sumy transakcji Posiadaczowi karty.

9.4. Jeżeli SumUp stwierdzi, że Użytkownik ponosi zbyt dużo Obciążeń Zwrotnych, SumUp ma prawo do opóźnienia Wypłat z Konta Użytkownika na jego rachunek bankowy, ustanowienia rezerwy środków, która będzie ustalona przez SumUp na pokrycie przewidywanych Obciążeń Zwrotnych i związanych z nimi opłatami lub zakończyć i zawiesić Usługi oraz zamknąć Konto.

10. Zwroty

10.1. Akceptując Transakcje poprzez Usługi, Użytkownik będzie realizował zwroty i zapewniał zwrot środków poprzez swoje Konto zgodnie z niniejszymi Warunkami i Regulaminem Sieci.

10.2. Regulamin Sieci wymaga od Użytkownika – spośród innych wymogów – do oferowania oraz informowania w momencie zakupu o możliwości zwrotu oraz anulowania Transakcji i nie oddawania gotówki za zwrot transakcji, chyba że wymaga tego prawo, a także nie przyjmowaniu gotówki lub żadnych innych przedmiotów wartościowych za zwrócenie środków z Transakcji.

10.3. Kwota zwrotu środków musi zawierać wszelkie podatki wymagane do zwrotu i nie może przekroczyć kwoty pierwotnej Transakcji.

10.4. W przypadku wymiany, częściowego zwrotu, błędnej Transakcji lub błędnej kwoty Transakcji, należy dokonać całkowitego zwrotu pierwotnej kwoty Transakcji, a następnie rozpocząć nową Transakcję dla kolejnych produktów i/lub usług z poprawną kwotą.

10.5. Zwroty dokonywane przez Konto Użytkownika są autoryzowane do trzydziestu (30) dni od daty zainicjowania Transakcji. W tym celu pobierzemy od Użytkownika pierwotną kwotę Transakcji wraz z Opłatami i zwrócimy całą sumę Transakcji Posiadaczowi karty.

10.6. Jeżeli SumUp stwierdzi, że Użytkownik dokonuje nadmiernie dużą liczbę zwrotów, może wyłączyć Użytkownikowi opcję zwrotu.

11. Podatki

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie, pobieranie, przetrzymywanie, raportowanie oraz rozliczanie z organami podatkowymi wszelkich podatków oraz płatności związanych z korzystaniem z Usług SumUp. Jeżeli jest to wymagane przez prawo lub organy podatkowe, SumUp jest upoważniony, ale nie zobligowany do udostępnienia wszystkich danych oraz historii Transakcji Konta Użytkownika odpowiednim organom podatkowym.

CZĘŚĆ TRZECIA — Karta przedpłacona SumUp

12. Informacje ogólne

12.1. Firma SumUp może według własnego uznania wydać Kartę przedpłaconą („Karta”) lub Portfel elektroniczny („Portfel”), który jest podłączony do Konta użytkownika SumUp. Dostępność tej usługi zależy od protokołów aktywacji, weryfikacji tożsamości oraz dostępności funduszy i nie jest powszechnie dostępna dla wszystkich klientów SumUp.  SumUp może oferować, promować lub reklamować usługę Portfela w kraju użytkownika jako „SumUp Business Account”, a postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Portfela stosuje się odpowiednio, niezależnie od nazwy produktu.

12.2. Za korzystanie z tej usługi mogą zostać naliczone opłaty. Obowiązująca taryfa opłat jest dostępna tutaj.

12.3. Karta przedpłacona SumUp jest wydawana przez SumUp Payments Limited na podstawie licencji Mastercard International Incorporated.

12.4. Korzystanie z tej Karty wymaga posiadania Portfela i w związku z tym Usługa ta podlega również wszystkim Warunkom wymienionym w CZĘŚCIACH: PIERWSZEJ, DRUGIEJ i CZWARTEJ niniejszych Warunków.

12.5. Usługa karty przedpłaconej SumUp jest przeznaczona dla firm i może być używana wyłącznie w celu realizacji płatności na rzecz firm zarejestrowanych w SumUp. Nie jest ona przeznaczona do użytku osobistego.

13. Usługa

13.1. Każdy użytkownik SumUp z dołączoną usługą Karty do Portfela ma opcję otrzymywania środków na swoje konto bankowe lub Kartę. Można wybrać stosowną opcję, uzyskując dostęp do Konta za pośrednictwem portalu internetowego SumUp.

13.2. Jeśli użytkownik zdecyduje się otrzymywać środki na swoją Kartę, środki te są przechowywane w Portfelu prowadzonym w tym celu przez firmę SumUp w jego imieniu.

14. Dodawanie środków do Portfela

14.1. Portfel użytkownika może zostać doładowany poprzez wybranie opcji otrzymywania wpływów z operacji przetwarzania płatności dokonywanych kartą płatniczą bezpośrednio do Portfela.

14.2. Oprócz finansowania Portfela użytkownika za pośrednictwem operacji przetwarzania handlowego firma SumUp może również zapewniać możliwość finansowania Portfela użytkownika poprzez przesłanie do niego środków bezpośrednio za pomocą płatności kartą kredytową lub debetową lub przelewem bankowym.

14.3. Zrealizowanych przelewów do Portfela użytkownika nie można cofnąć ani anulować. Można jednak w dowolnym momencie zażądać rozliczenia salda na konto bankowe.

14.4. Karty można używać wszędzie tam, gdzie akceptowana jest karta przedpłacona Mastercard.

15. Wypłata środków z Portfela

15.1. Użytkownik może w dowolnym momencie rozliczyć saldo środków zgromadzonych w Portfelu na swoje konto bankowe. Rozliczenie to podlega regulacjom z zakresu bezpieczeństwa i przepisom o zwalczaniu nadużyć finansowych.

15.2. Usługa debetu nie jest dostępna w Portfelu użytkownika. 

16.  Przekazy

16.1. SumUp może również świadczyć usługę, która umożliwia przekazy środków  z Portfela użytkownika na inne konto SumUp lub rachunek bankowy kontrahenta poprzez wprowadzenie numeru konta lub IBAN. 

16.2. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się, czy szczegółowe dane rachunku lub IBAN kontrahenta bądź Konta SumUp kontrahenta są wprowadzone poprawnie. Jakikolwiek błąd we wprowadzonych danych może spowodować, że przekaz zakończy się niepowodzeniem, opóźnieniem lub utratą środków pieniężnych w przypadku przekazania ich na niewłaściwe konto.

16.3. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik ponosi w wyniku wprowadzenia nieprawidłowych danych.

16.4. Przed potwierdzeniem żądania przekazania środków na panelu użytkownika zostaną wyświetlone następujące informacje:

i.    dane bankowe kontrahenta 

ii.   kwota pieniędzy, którą użytkownik chce przekazać kontrahentowi; oraz

iii.  opłaty (jeśli mają zastosowanie). Informacje dotyczące wszelkich opłat, które mogą zostać naliczone w przypadku przekazów użytkownika, można uzyskać w dowolnym momencie tutaj.

Po otrzymaniu żądania wykonania przekazu nie można go anulować.

16.5. Mamy prawo jednostronnie wskazywać określone limity kwoty płatności, którą użytkownik może przekazać, ze względu na wymogi bezpieczeństwa i regulacje prawne. 

16.6. Nie możemy sfinalizować płatności, jeśli: 

i. instrukcje płatnicze są niejasne;

ii. podejrzewamy, iż dochodzi do działalności przestępczej w związku z kontem użytkownika;

iii. nie jesteśmy uprawnieni do wykonania przekazu środków na mocy przepisów prawa lub żądanie wykonania przelewu stanowi naruszenie niniejszych Warunków;

iv. kwota przekracza limit płatności lub wynosi więcej niż dostępne saldo środków zgromadzonych w Portfelu użytkownika.

17. Silne uwierzytelnianie klienta i otwarta bankowość

Aby przetwarzać transakcje, SumUp wymaga dodatkowych funkcji bezpieczeństwa oraz dodatkowej metody uwierzytelnienia w celu weryfikacji tożsamości użytkownika.  Korzystanie zarówno ze smartfona powiązanego z kontem użytkownika, jak również spersonalizowanej funkcji, takiej jak kod PIN lub hasło, stanowi dodatkową metodę uwierzytelnienia. Użytkownik musi być w posiadaniu obu powyższych opcji, aby umożliwić przetwarzanie transakcji.

17.1. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności kodu PIN i hasła oraz do przechowywania swojego smartfona w sposób odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Powodem tego jest to, że każda osoba mająca dostęp do kodu PIN, hasła lub smartfona danej osoby może korzystać z Usług w nieupoważniony sposób. 

17.2. W celu ochrony kodu PIN, hasła i smartfona należy w szczególności przestrzegać następujących zaleceń:

i. Kod PIN i hasło nie mogą być przechowywane elektronicznie w niezabezpieczony sposób.

ii. Podczas wprowadzania kodu PIN lub hasła należy upewnić się, czy inne osoby nie widzą tych danych. 

iii. Kod PIN lub hasło nie mogą być przekazywane z wyłączeniem procedury bezpieczeństwa Portfela SumUp, na przykład nie wolno ich wysyłać za pomocą poczty elektronicznej. 

iv. Kod PIN lub hasło nie mogą być przechowywane w tym samym miejscu, co smartfon.

17.3. Użytkownik może umożliwić dostawcom bankowości otwartej oraz dostawcom zewnętrznym dostęp do informacji o koncie lub dokonywanie płatności w jego imieniu, o ile działają oni zgodnie z instrukcjami użytkownika i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Dostawcy ci muszą być upoważnieni do dokonywania płatności na mocy prawa i często niezbędne jest uzyskanie zezwolenia organu regulacyjnego, takiego jak instytucja nadzoru finansowego. 

17.4. Jeśli użytkownik rozważa skorzystanie z usług dostawcy bankowości otwartej lub dostawcy zewnętrznego, należy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące statusu upoważnienia danego dostawcy (jeśli istnieje), a także podjąć dodatkowe czynności sprawdzające. (Można to zrobić, sprawdzając stosowny rejestr internetowy, w którym można znaleźć listę zatwierdzonych firm sporządzoną przez organ regulacyjny). Jeśli użytkownik chce zablokować możliwość dostępu dostawców bankowości otwartej czy też dostawców zewnętrznych do informacji o koncie lub dokonywania płatności w jego imieniu, należy bezpośrednio skontaktować się z nami lub z nimi.

17.5. Wszelkie żądania płatności, które możemy otrzymać od dostawców bankowości otwartej lub dostawców zewnętrznych na wniosek użytkownika, traktujemy tak, jakby zostały do nas wysłane przez użytkownika i podlegają one niniejszym Warunkom. Jeśli użytkownik oczekuje, że dostawcy usług bankowych otwartych lub usługodawcy zewnętrzni dokonają płatności w jego imieniu, co jednak nie następuje, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie płatności. 

18. Obowiązki użytkownika

18.1. Podczas rejestracji i aktywacji Karty konieczne jest ustawienie kodu PIN.

18.2. Nie należy zapisywać ani przechowywać kodu PIN wraz z Kartą.

18.3. Nigdy nie wolno udostępniać nikomu kodu PIN. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zainicjowane autoryzowane transakcje kartą oraz opłaty ponoszone z tytułu korzystania z Karty. Jeśli użytkownik zezwoli innej osobie na dostęp do swojej Karty, numeru Karty, numeru konta lub IBAN, kodu PIN lub danych logowania online, będziemy traktować to tak, jakby wyraził zgodę na takie użycie i poniesie odpowiedzialność za wszystkie transakcje i opłaty poniesione przez takie osoby.

18.4. Niektóre transakcje przy użyciu Karty mogą wymagać dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa za pośrednictwem Systemu zabezpieczeń 3d Mastercard przed ich zakończeniem. Może to wymagać udzielenia odpowiedzi na pytania zabezpieczające, weryfikacji transakcji za pomocą kodu potwierdzającego otrzymanego SMS-em lub e-mailem lub też weryfikacji transakcji za pomocą odczytu linii papilarnych pobranego przez kompatybilne urządzenie.

18.5 Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z każdej Karty, numeru konta lub IBAN, kodu PIN, danych logowania w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami.

18.6 Użytkownik kontaktuje się z nami bez zwłoki, jeśli uważa, że Karta, numer Karty, numer konta lub IBAN, kod PIN lub dane logowania online zostały zgubione lub skradzione lub ktoś przekazał lub może przekazać pieniądze z Karty użytkownika bez jego zgody.

18.6.1 15.6.1 Jeśli użytkownik podejrzewa, że karta została niewłaściwie wykorzystana, może ją tymczasowo zablokować, logując się do panelu użytkownika SumUp. W takich przypadkach należy również skontaktować się z nami, aby nasz zespół ds. bezpieczeństwa mógł zbadać i zabezpieczyć Konto użytkownika.

19. Czas trwania, zawieszenie i zakończenie usługi Portfela i obsługi Karty

19.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania, weryfikacji oraz rejestrowania informacji wobec wszystkich naszych klientów. Do czasu zakończenia tego procesu usługa może być częściowo ograniczona lub całkowicie ograniczona.

19.1.1. Jeśli tożsamość użytkownika zostanie częściowo zweryfikowana, możliwość pełnego korzystania z Karty zostanie ograniczona, można jednak wówczas używać Karty do transakcji zakupu w sklepie. Ograniczenia te obejmują: brak wypłat z bankomatów, transakcji międzynarodowych, przelewów z konta na konto i dodatkowych obciążeń. Korzystanie z Karty w każdej chwili podlega również ograniczeniom w związku z zapobieganiem oszustwom za powiadomieniem lub bez.

19.2. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, zawieszenia lub anulowania usług Karty lub Portfela użytkownika, jeśli w związku z naszymi zasadami i procesami wykryjemy działania, które naszym zdaniem są niezgodne z niniejszymi Warunkami, stanowią oszustwo lub też są podejrzane bądź niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

19.3. Możemy tymczasowo zawiesić usługi Karty lub Portfela użytkownika w przypadku wykrycia nietypowej lub podejrzanej aktywności na Koncie. Jeśli skorzystamy z tego prawa, nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności z powodu wynikającej z tego niedostępności środków na jego Karcie i/lub na Koncie lub braku możliwości korzystania z Karty.

19.4. Ze względów bezpieczeństwa możemy ograniczyć kwotę lub liczbę transakcji, które użytkownik może wykonać za pomocą swojej Karty. Użytkownik nie może używać swojej Karty do nielegalnego hazardu online lub jakiejkolwiek innej nielegalnej transakcji. Możemy w dowolnym momencie zwiększać, zmniejszać, anulować lub zawieszać dowolne z ograniczeń lub dodawać nowe. Możemy również ograniczyć liczbę przekazów środków, które użytkownik może wykonać ze swojego Portfela.

CZĘŚĆ CZWARTA – Dodatkowe Warunki Prawne

20. Zobowiązania SumUp

20.1. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody powstałe w wyniku działań zgodnych z wymogami prawnymi, regulacjami oraz Regulaminem Sieci, zdarzeń losowych oraz wydarzeń powstałych przez siły wyższe lub na skutek niestosowania się przez Użytkownika do niniejszego regulaminu lub obowiązujących wymogów prawa.

20.2. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub następujące, w tym utratę zysków lub utratę wizerunku Użytkownika.

20.3. Nic w niniejszych Warunkach nie wyklucza odpowiedzialności SumUp za jakiekolwiek odpowiedzialności ustawowe, które nie mogą być wyłączone lub zmienione w drodze porozumienia między stronami.

20.4. SumUp nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania stron trzecich zaangażowanych w Usługi lub stron trzecich reklamujących się na naszej stronie internetowej.

20.5. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub zaburzenia Usług lub za zakłócenia usług pośrednich w ramach niniejszych Warunków.

20.6. W żadnym wypadku SumUp nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, postępowania, szkody lub straty, które przekraczają wysokość Opłat pobieranych przez SumUp za świadczone Usługi w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających wystąpienie zdarzenia, na którym ewentualne roszczenie się opiera. 11.7. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu dostarczonego do SumUp przez strony trzecie, które SumUp sprzedaje lub które są zawarte wraz z Usługą. Producent jest odpowiedzialny za obsługę oraz wsparcie i określa gwarancję i inne warunki dla takiego sprzętu.

20.7. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu dostarczonemu do SumUp przez strony trzecie które SumUp sprzedaje lub które są zawarte wraz z Usługą. Producent jest odpowiedzialny za obsługę oraz wsparcie i określa gwarancje i inne warunki dla takiego sprzętu.

21. Odszkodowanie

Użytkownik ma obowiązek chronić SumUp przed kosztami oraz roszczeniami wynikającymi z (i) naruszeń praw lub postanowień niniejszych Warunków, Regulaminu Sieci oraz jakichkolwiek innych warunków, które będą obowiązywały Użytkownika; (ii) bezprawnego lub niewłaściwego korzystania z Usług; (iii) Transakcji zrealizowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi SumUp; (iv) naruszenia praw stron trzecich, włączając w to prawo do prywatności, reklamy oraz własności intelektualnej; (V) dostępu oraz korzystania z Konta Użytkownika przez osoby trzecie używając do tego celu unikalnej nazwy Użytkownika, hasła oraz innych kodów autoryzacyjnych.

22. Zachowanie Poufności i Prywatność 13.1. Wszelkie informacje uzyskane pomiędzy SumUp, Użytkownikiem oraz Posiadaczem karty płatniczej będą traktowane jako informacje poufne i nigdy nie będą udostępnione stronom trzecim. Strony są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i podjęcia odpowiednich środków ostrożności przed nieuprawnionym użyciem karty oraz danych Posiadacza. Dane osobowe mogą być przechowywane tylko wtedy i tak długo jak jest to absolutnie konieczne.

22.2. W wyjątkowych sytuacjach SumUp prześle dane osobowe Posiadacza karty Użytkownikowi SumUp. Użytkownik może wykorzystać otrzymane w ten sposób dane osobowe do celów kontrolnych takich jak zwalczania nadużyć finansowych lub uniknięcia nieuregulowanej zapłaty. Użytkownik SumUp nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych do innych celów takich jak profilowanie (np. ocena zachowania konsumenckiego) czy sprzedaż. Użytkownik nie ma prawa ujawniać oraz rozpowszechniać danych osobowych stronom trzecim lub wykorzystywać ich do celów marketingowych, chyba że Posiadacz karty wyrazi na to zgodę. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

22.3. Użytkownik może uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej SumUp.

23. Relacje Stron Trzecich

SumUp nie jest stroną w relacjach między Użytkownikiem a Posiadaczem karty oraz nie jest odpowiedzialny za charakter produktów i usług oferowanych w sprzedaży. To Użytkownik jest odpowiedzialny za podstawowy cel Transakcji i powinien zawsze przedstawiać się jako odrębna jednostka od SumUp.

24. Warunki Zawieszenia i Zakończenia

24.1. Użytkownik ma prawo zamknąć Konto SumUp w dowolnym momencie. SumUp ma prawo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika z jakiegokolwiek powodu informując o tym wcześniej Użytkownika. SumUp ma również prawo zawiesić i zamknąć Konto bez uprzedzenia jeżeli Użytkownik: (i) naruszy Warunki Korzystania z Usług SumUp lub innych warunków mających zastosowanie do określonych usług objętych odrębnymi umowami; (ii) narusza, albo gdy SumUp ma powody uważać, że Użytkownik narusza prawo, mające zastosowanie do korzystania z Usług SumUp; (iii) gdy SumUp ma powody sądzić, że Użytkownik jest zaangażowany w jakiekolwiek niedozwolone czynności finansowe, finansowanie terroryzmu lub innych działań przestępczych; (iv) gdy Użytkownik stanowi dla SumUp ryzyko kredytowe; lub (v) jeżeli SumUp uważa, że Konto Użytkownika narusza zasady bezpieczeństwa w inny sposób.

24.2. Jeżeli Konto Użytkownika zostało zawieszone i zamknięte z jakiegokolwiek powodu, Użytkownik: (i) jest w dalszym ciągu związany prawnie przez niniejsze Warunki; (ii) musi zaprzestać korzystania z Usług SumUp, (iii) przyjmuje do wiadomości, że licencja na dostęp oraz korzystanie z Usług świadczonych Użytkownikowi na niniejszych Warunkach jest zakończona; (iv) przyjmuje, że SumUp zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich danych Użytkownika przechowywanych na serwerach oraz (v) nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osób trzecich za zawieszenie świadczenia Użytkownikowi Usług SumUp po zamknięciu Konta.

24.3. Po zamknięciu Konta Użytkownik SumUp jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wynikających ze świadczonych dla Niego Usług, a SumUp wypłaci Użytkownikowi wszelkie należne środki wynikające z niniejszych Warunków. SumUp ma prawo do utworzenia Rezerwy do czasu rozliczenia Konta na poczet ewentualnych Obciążeń Zwrotnych. Rezerwa środków nie może trwać dłużej niż trzynaście (13) miesięcy od zamknięcia Konta.

25. Komunikacja

25.1. Pisemną korespondencję oraz zawiadomienia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail oraz będą umieszczane na stronie internetowej SumUp. Taką formę komunikacji uważa się za odczytaną przez Użytkownika w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od chwili publikacji na stronie internetowej SumUp lub w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od chwili wysłania e-maila do Użytkownika, chyba że SumUp otrzymał zgłoszenie, że e-mail nie został dostarczony.

25.2. Do celów komunikacji Użytkownik powinien posiadać przynajmniej jeden aktywny adres e-mail przypisany do Konta. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie korespondencji lub zawiadomień w przypadku, gdy jedyny udostępniony przez Użytkownika e-mail jest nieważny lub gdy Użytkownik nie poinformuje SumUp o zmianie adresu e-mail.

25.3. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania przychodzących wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail mogą zawierać link do strony internetowej SumUp z dalszą treścią komunikatu. Jeżeli prawo wymaga, aby korespondencja była dostarczona Użytkownikowi w formie fizycznej, SumUp będzie wysyłać ją w sposób, który pozwoli zachować informacje w niej zawarte w formacie możliwym do druku. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania kopii wszystkich komunikatów, które otrzyma od SumUp.

25.4. SumUp zastrzega Sobie prawo do komunikacji listownej oraz telefonicznej z Użytkownikiem. Wszelkie komunikaty listowne zostają uznane za otrzymane w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty nadania w Polsce oraz w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty nadania z zagranicy.

25.5. Preferowany język komunikacji z Użytkownikiem jest ustawiany domyślnie na podstawie wyboru Kraju podczas procesu rejestracji. W takim też języku Użytkownik będzie standardowo otrzymywał komunikaty. Dla komunikacji nietypowej SumUp zastrzega Sobie prawo do komunikacji z Użytkownikiem w języku angielskim. Dokumenty oraz informacje w innych językach niż wybrany są wyłącznie dla wygody i nie zobowiązują SumUp do prowadzenia dalszej komunikacji w danym języku.

26. Prawa Własności Intelektualnej

26.1. Prawa Własności Intelektualnej (“Prawa WI”) oznaczają wszystkie prawa związane bezpośrednio oraz pośrednio z Usługami, Czytnikami Kart, stroną internetową, domeną internetową, technologią związaną z Usługami oraz wszystkimi logotypami, wszystkich praw autorskich, praw moralnych, praw baz danych, znaków towarowych, praw nazw, wzorów użytkowych i praw wzorów przemysłowych, patentów i wszystkich innych na wyłączność lub nie na wyłączność praw na całym świecie, które istnieją lub które mogą powstać, być udzielone lub przeniesione w przyszłości.

26.2. SumUp (oraz nasi licencjodawcy) są wyłącznymi właścicielami wszelkich Praw WI odnoszących się do świadczonych przez nas Usług. Niczego w niniejszych Warunkach nie należy rozumieć jako przeniesienie lub cesję Praw na Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania oraz korzystania z Praw WI bez wcześniejszej zgody SumUp.

26.3. SumUp przekazuje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną, niezbywalną licencję (bez praw do udzielania sublicencji) na elektroniczny dostęp i możliwość korzystania z Usług w celu przyjmowania Transakcji.

26.4. Użytkownik bez uprzedniej pisemnej zgody nie ma prawa na mocy niniejszych Warunków do (i) przenoszenia jakichkolwiek praw przyznanych Użytkownikowi stronom trzecim; (ii) zapewniania osobom trzecim możliwości korzystania z Usług (wypożyczać, dzierżawić lub tym podobne), (iii) posiadania dostępu oraz monitorowania wszelkich treści, materiałów i informacji systemu SumUp manualnie lub za pomocą środków automatycznych takich jak roboty; (iv) kopiowania, powielania, modyfikowania, zmieniania, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego odtwarzania, publikowania, przesyłania, zamieszczania, przekazywania, sprzedawania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści, materiałów oraz informacji z SumUp; (v) obchodzenia lub pomijania którekolwiek z ograniczeń technicznych Usługi, używania dowolnych narzędzi do włączania funkcjonalności, która jest wyłączona w Usłudze lub (vi) korzystania z Usługi w celu innym niż dozwolonym na mocy niniejszych Warunków.

26.5. Użytkownik może wygenerować oraz przesyłać do SumUp treści w ramach korzystania z Usług („Treść Użytkownika”). Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Treści Użytkownika z zastrzeżeniem praw udzielanych SumUp poprzez zaakceptowanie niniejszych Warunków. Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem treści lub że posiada zgodę właściciela praw autorskich do przesyłania treści i przyznaje Nam niewyłączne, nieodpłatne, w pełni opłacone, zbywalne, sublicencjonowane prawo do korzystania i reprodukcji tych treści w jakiejkolwiek działalności promocyjnej i publicznej związanej z Usługą SumUp. Użytkownik może usunąć Treści Użytkownika poprzez zamknięcie Konta. Użytkownik nie może przesyłać Treści Użytkownika, która: (i) jest fałszywa, wprowadzająca w błąd, niezgodna z prawem, obsceniczna, nieprzyzwoita, pornograficzna, oszczercza, zniesławiająca, nękająca, obraźliwa, która niesie groźby oraz nienawiść; (ii) zachęca do zachowania, które uznaje się za przestępstwo lub prowadzi do odpowiedzialności cywilnej; (iii) narusza jakiekolwiek prawo wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym praw do wizerunku lub prywatności; (iv) zawiera uszkodzone dane lub szkodliwe, złośliwe lub destrukcyjne pliki; (v) reklamuje produkty i usługi konkurujące z SumUp lub usługi świadczone przez ich partnerów; (vi) w oparciu o ocenę Użytkownika zabrania się jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi korzystania z Usług SumUp, które są lub mogą narazić SumUp na szkody lub zobowiązania. Pomimo, że nie mamy obowiązku przeglądać, edytować i monitorować wszystkich Treści Użytkownika, SumUp zastrzega Sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich Treści Użytkownika w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Usług może być narażony na obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw Treści Użytkownika.

27. Poprawki

27.1. SumUp ma prawo do modyfikowania niniejszych Warunków. W każdym momencie ma prawo do zmiany, usunięcia, przerwania lub narzucenia nowych warunków w każdym aspekcie Usługi.

27.2. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej proponowanej zmianie do niniejszych Warunków poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto SumUp lub poprzez powiadomienie z poziomu Aplikacji.

27.3. Proponowane zmiany w Warunkach wejdą w życie 2 (dwa) miesiące od daty ogłoszenia zmian, chyba że Użytkownik powiadomi SumUp o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed datą wejścia w życie zmian. Warunki, które czynią niniejszy regulamin bardziej korzystnym dla Użytkownika wchodzą w życie natychmiast jeżeli tak określono w powiadomieniu o zmianach.

27.4. Najbardziej aktualna wersja Warunków jest dostępna na stronie internetowej.

28. Rozdzielność

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, to taka część jest oddzielona od pozostałych Warunków, które będą nadal ważne i wiążące w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

29. Przeznaczenie

29.1. SumUp ma prawo do swobodnego przypisania Swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie i udzielenie zgody Użytkownika na mocy niniejszych Warunków.

29.2. Użytkownik nie może cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody od SumUp.

30. Spory

30.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być kierowane w pierwszej kolejności do działu Obsługi Klienta SumUp.

30.2. Wszelkie spory wynikające lub będące w związku z niniejszymi Warunkami, w tym wszelkie spory dotyczące prawidłowego zawarcia, istnienia, nieważności, naruszenia lub wypowiedzenia będą ostatecznie określone i rozstrzygnięte przez sądy w Anglii, z wyjątkiem gdy jest to zabronione przez prawo UE. Przed przekazaniem sporu do sądu, SumUp i Użytkownik będą wspólnie starali się rozwiązać spór w drodze polubownych negocjacji.

31. Obowiązujące Prawo

31.1. Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. 22.2. Angielska wersja językowa jest jedyną wiążącą wersją Warunków. Każde tłumaczenie lub inna wersja niniejszych Warunków jest wyłącznie opublikowana dla wygody. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy wersją angielską a wersją tłumaczoną niniejszych Warunków, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca. 22.3. Aktualna wersja Warunków w języku angielskim jest dostępna na stronie.