Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych Użytkowników SumUp jest dla nas bardzo ważna, SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB, London, UK, będąc zarejestrowany jako administrator danych osobowych w Urzędzie Komisarza ds. Informacji pod numerem rejestracji ZA265663 zobowiązuje się do zbierania tylko tych informacji o Użytkowniku, które są potrzebne do oferowania i ulepszania naszego produktu oraz usług świadczonych na rzecz Użytkownika. SumUp zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań prawnych z tym związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do danych, które SumUp zbiera podczas rejestracji, podczas uzyskiwania dostępu i korzystania ze stron internetowych SumUp, aplikacji mobilnych oraz produktów, w trakcie rozmów z pracownikami SumUp lub innej komunikacji (razem „Usługi"). Zasady te odnoszą się również do gromadzenia danych w przypadku gdy osoba nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem Usług SumUp, ale dokonuje transakcji płatniczych korzystając z Usług SumUp

Polityka Prywatności może być zmieniana a jej zaktualizowana wersja będzie umieszczona na stronie internetowej SumUp. Użytkownik ma obowiązek odwiedzać tę stronę regularnie, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami oraz aby upewnić się, że jest zadowolony z dokonanych przez SumUp zmian. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail lub poprzez zamieszczenie zawiadomienia podczas logowania na stronie internetowej lub po otwarciu aplikacji mobilnej.

Aby móc korzystać z Usług SumUp Użytkownik musi zaakceptować wszystkie warunki niniejszej Polityki Prywatności

 1. Zbieranie informacji o Użytkowniku

1.1. W trakcie gdy Użytkownik rejestruje się do Konta SumUp ("Konto") są o Nim zbierane dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, data urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu. Zbierane są również dane na temat firmy Użytkownika, w tym nazwa firmy, forma prawna, rodzaj działalności firmy, charakter i cel działalności firmy, adres siedziby, numer telefonu siedziby, dane zarządzających oraz jej właścicieli.

1.2. SumUp zbiera dane konta bankowego Użytkownika w celu realizacji wypłat środków należnych Użytkownikowi.

1.3. SumUp ma prawo do zbierania innych informacji podczas rejestracji, które mogą zostać użyte do badań ankietowych oraz celów marketingowych.

1.4. W celu weryfikacji tożsamości zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz w celu zapobiegania oszustw SumUp ma prawo zbierać informacje o Użytkowniku korzystając z pomocy zewnętrznych agencji, w tym, ale nie ograniczając się do oceny zdolności kredytowej, historii finansowej, wyrokach sądowych, kapitale zakładowym, NIP-ie, REGON-ie, dacie rejestracji i radzie nadzorczej.

1.5. Korzystając z Usług SumUp zbiera informacje dotyczące transakcji Użytkownika: czas dokonania transakcji, lokalizację, kwotę transakcji, metodę transakcji oraz dane Posiadacza karty.

1.6. Wchodząc na stronę internetową SumUp lub korzystając z aplikacji mobilnej, SumUp może automatycznie zbierać informacje, w tym, lecz nie ograniczając się do adresu IP, systemie

operacyjnym, rodzaju przeglądarki, identyfikatorze komputera lub numeru telefonu, czasu

wizyty i zachowaniu podczas wizyty na stronie.

 1. Korzystanie z informacji o Użytkowniku

2.1. SumUp wykorzystuje informacje o Użytkowniku w celu świadczenia Usług oraz dostarczania wszelkich istotnych informacji, w tym potwierdzeń z transakcji, raportów wypłat, alertów bezpieczeństwa oraz komunikatów o wsparciu.

2.2. SumUp może wykorzystywać również zgromadzone dane o Użytkowniku w celu poprawy i personalizacji Usług. SumUp może wdrażać funkcję do aplikacji mobilnej specyficznie dostosowane do działalności Użytkownika.

2.3. SumUp może wykorzystać zgromadzone dane w celu skomunikowania się z Użytkownikiem w sprawie nowości oraz aktualizacji Usług i informowaniu o wszelkich promocjach, nagrodach oraz zachętach oferowanych przez SumUp i jego partnerów

2.4. SumUp może wykorzystywać zgromadzone informacje o Użytkowniku poprzez cookie i sygnalizatory stron www (patrz punkt 7) w celu śledzenia i analizy zachowania Użytkowników i wszelkich działań dotyczących promocji, nagród oraz zachęt z naszymi Usługami.

2.5. SumUp może korzystać z informacji zgromadzonych o Użytkowniku aby chronić swoje prawa, dochodzić i zapobiegać nadużyciom lub innym nielegalnym działaniom oraz do innych celów informując o tym Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

 1. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych

3.1 SumUp może udostępniać dane osobowe zgromadzone o Użytkowniku wszystkim członkom ze swojej grupy spółek, w tym spółkom zależnym, ostatecznej spółce holdingowej jak i jej spółkom zależnym.

3.2 SumUp może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują w ich imieniu działania mające na celu przetwarzania transakcji płatniczych Użytkownika, w tym zwalczanie nadużyć finansowych i weryfikacji dostawców usług, instytucji finansowych, procesorów, stowarzyszeń kart płatniczych oraz innych podmiotów biorących udział w procesie przetwarzania płatności.

3.3 SumUp ma prawo udostępniać dane osobowe o Użytkowniku stronom trzecim, z którymi współpracuje przy kampaniach reklamowych, konkursach, ofertach specjalnych lub innych wydarzeniach lub działaniach związanych ze świadczeniem swoich Usług.

3.4 SumUp ma prawo ujawniać zgromadzone dane osobowe o Użytkowniku stronom trzecim, w związku z jakąkolwiek fuzją, sprzedażą akcji spółki lub aktywów oraz finansowaniem, nabyciem, zbyciem lub zawieszeniem w całości lub części działalności.

3.5 SumUp ma prawo ujawniać dane osobowe o Użytkowniku w przypadku gdy: (i) ich ujawnienie jest niezbędne w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów prawnych lub regulacji, (ii) w celu egzekwowania warunków i zasad korzystania, (iii) w celu ochrony bezpieczeństwa oraz integralności Usług i (iv) w celu ochrony praw SumUp.

3.6 W każdym przypadku SumUp zapewnia że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i z zastosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych.

 1. Przesyłanie informacji międzynarodowo

SumUp może przekazywać dane osobowe o Użytkowniku członkom grupy firm i podmiotom trzecim działającym w imieniu SumUp, które mogą znajdować się w krajach spoza Europejskiego

Obszaru Gospodarczego („EOG"). Kraje spoza EOG mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony danych osobowych zebranych o Użytkowniku jak te wewnątrz EOG, mimo to SumuP będzie zawsze gromadzić, przechowywać oraz używać informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r.

 1. Bezpieczeństwo Danych

5.1. SumUp jest zobowiązany do zapewnienia, że wszelkie dane zebrane o Użytkowniku są bezpieczne. SumUp podejmuje odpowiednie środki, w tym administracyjne, techniczne oraz fizyczne procesy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą, oraz zniszczeniem. Po zalogowaniu się na konta SumUp, cała komunikacja jest zabezpieczona za pomocą Secure Socket Layer („SSL") - technologii o wysokim 128 bitowym szyfrowaniu.

5.2. Wysoki poziom bezpieczeństwa może być skuteczny jedynie gdy Użytkownik będzie przestrzegać pewnych praktyk w tym zakresie, takich jak nie udostępnianie osobom trzecim danych do Konta lub logowania. Jeżeli Użytkownik uważa, że którekolwiek dane do logowania konta zostały ujawnione, może w każdej chwili zmienić hasło przez stronę internetową SumUp lub aplikację mobilną oraz natychmiast powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta.

5.3. Przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Dlatego SumUp nie może zagwarantować bezpieczeństwa w przekazywaniu przez Użytkownika danych. Przekazując informacje Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. Po otrzymaniu od Użytkownika danych, SumUp używa ścisłych procedur oraz struktur bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

 1. Bezpieczeństwo Danych Posiadacza Karty

SumUp jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych posiadacza karty, które są przetwarzane, przekazywane i przechowywane w naszych systemach. W tym celu SumUp jest certyfikowany oraz zgodny z Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). SumUp stosuje najlepsze praktyki w branży, aby zagwarantować ochronę poufnych danych oraz zapewnić, że działa zgodnie z tymi wymogami. W związku z tym SumUp przechodzi roczne audyty, aby upewnić się, że wysokie standardy są stale spełniane

 1. Przetrzymywanie Danych

SumUp jest zobowiązany przez prawo do przetrzymywania danych osobowych zebranych o Użytkowniku przez okres co najmniej dziesięciu (10) lat od daty zamknięcia konta. W przeciwnym wypadku SumUp zastrzega sobie prawo do usunięcia i zniszczenia wszelkich informacji zebranych o Użytkowniku po zamknięciu konta, chyba że zażyczy sobie inaczej. Po uzgodnieniu, SumUp będzie w dalszym ciągu przechowywać dane takie jak historia transakcji, która może być potrzebna w celach księgowych.

 1. Pliki Cookie i Sygnalizatory Nawigacyjne

8.1. SumUp używa plików cookie oraz sygnalizatorów nawigacji na Swojej stronie internetowej oraz aplikacji. Pliki Cookie to małe pliki danych, które są umieszczone na komputerze, urządzeniu mobilnym i innych urządzeniach podczas przeglądania strony internetowej SumUp lub korzystania z aplikacji lub oprogramowania internetowego. Sygnalizatory nawigacyjne to małe pliki graficzne lub inne kody programowania WWW które mogą być zawarte na stronie internetowej oraz wszelkich wiadomościach e-mail.

8.2. SumUp może wykorzystywać pliki cookie oraz sygnalizatory nawigacji do następujących celów: (i) do dostosowania Usług do Użytkownika jako klienta indywidualnego oraz do dostosowania Usług na podstawie preferencji które Użytkownik może wybrać, (ii) w celu ułatwienia skutecznego działania stron internetowych SumUp i aplikacji, (iii) w celu śledzenia ruchu na

stronie internetowej lub korzystania z aplikacji w celach statystycznych oraz w celu monitorowania, które strony i funkcjonalności są lub nie są przydatne Użytkownikom, (iv) do identyfikacji Użytkownika podczas logowania do Konta i pomocy podczas zmiany hasła, (v) do pomocy w realizacji zobowiązań regulacyjnych, takich jak przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i zwalczaniu nadużyć finansowych, a także zapobieganiu włamywania się do Konta lub (vi) aby umożliwić SumUp umieszczanie odnośników do innych stron internetowych z grupy naszej spółki.

8.3. Niektóre pliki cookie mogą nie być związane z SumUp. Gdy Użytkownik odwiedza zakładkę na stronie internetowej z zawartością wbudowaną, na przykład, YouTube lub Facebook, pliki cookie z tych witryn mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika. SumUp nie kontroluje rozpowszechniania się plików cookie z takich stron internetowych. W celu uzyskania informacji na temat takich plików cookie oraz ich polityki prywatności Użytkownik powinien wejść na ich stronę internetową.

8.4. Pliki cookie oraz sygnalizatory nawigacji nigdy nie umożliwią SumUo dostępu do żadnych innych danych na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu Użytkownika niż tych, z którymi chce się podzielić z SumUp.

8.5. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić przyjmowanie plików cookie. Odrzucenie przyjmowania plików cookie używanych na stronie internetowej SumUp, aplikacji mobilnej lub oprogramowaniu internetowym może uniemożliwić pełne prawidłowe z nich korzystanie.

8.6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na korzystanie przez SumUp z plików cookie, należy wyłączyć pliki cookie, usuwając je lub zmieniając ustawienia plików cookie na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik albo należy zaprzestać korzystania z Usług. Informacje na temat usuwania i kontrolowania plików cookie są dostępne pod adresem www.aboutcookies.org.

 1. Odnośniki do Innych Stron Internetowych

Jeżeli korzystając z odnośników na stronie SumUp Użytkownik wszedł na strony internetowe podmiotów trzecich, które nie są własnością SumUp, należy pamiętać że strony te mają swoją własną politykę prywatności za którą SumUp nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Przed przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji należy zapoznać się z polityką prywatności takich stron.

 1. Wybór Przetwarzania Danych Użytkownika

10.1. Użytkownik może poinformować SumUp że życzy sobie aby SumUp nie wykonywał żadnych procedur gromadzenia, przechowywania lub udostępniania informacji o sobie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności kontaktując się z SumUp na podany poniżej adres e-mail, adres oddziału biura lub w następstwie rezygnacji poprzez postępowanie według wskazówek przesłanych przez SumUp. Wniosek Użytkownika zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od niego takiej prośby.

10.2. Jeżeli Użytkownik życzy sobie zmienić, usunąć lub aktualizować wszelkie zebrane o nim dane, może skontaktować się z SumUp pod adresem e-mail lub adresem oddziału.

 1. Obowiązujące Prawo

11.1. Niniejsza Polityka Prywatności będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem angielskim

11.2. Angielska wersja Polityki Prywatności jest wiążąca. Każde tłumaczenie lub inna wersja niniejszej Polityki Prywatności jest wyłącznie opublikowana dla wygody. W przypadku konfliktu pomiędzy wersją angielską, a wersją językową tłumaczenia lub każdą inną wersją językową niniejszej Polityki Prywatności, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

11.3. Niniejsza Polityka Prywatności (w tym, jeśli dotyczy, Warunki Korzystania z Usług SumUp) określa w całości porozumienie między Użytkownikiem a SumUp i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, warunki, gwarancje i/lub oświadczenia z najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 1. Kontakt

Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane, należy je kierować pod następujący adres: pomoc@sumup.pl.